حریم خصوصی کاربران

آواپدیا اطلاعات شخصی کاربران مانند شماره تلفن همراه را در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد.

آواپدیا همواره اصول محرمانگی را در مورد اطلاعات شخصی کاربر را رعایت کرده و از این اطلاعات به نحو احسن محافظت می نماید. آواپدیا اطلاعات شخصی کاربران را در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد.

چنانچه این اطلاعات به صورت غیر عمد یا بدون اطلاع و رضایت ما در دسترس شخص ثالثی قرار گیرد، آواپدیا مسئولیتی نخواهد داشت .

در قسمت ویرایش مشخصات، کاربر قادر است تا در صورت تمایل، اطلاعاتی نظیر “نام(به فارسی)”، “شماره تلفن همراه”، “نام کاربری” و “ایمیل” را به روز رسانی کند.

آواپدیا اطلاعاتی که از حساب کاربران به طور خودکار بدست می آورد جهت تحلیل، بررسی و شخصی سازی خدمات خود و ارائه پیشنهادات ویژه ی نزدیک تر به سلیقه کاربران استفاده خواهد کرد. این اطلاعات به آواپدیا کمک می کند تا سرویس خود را بهبود بخشیده و محتوای مرتبط تری با علایق هر کاربر به ایشان ارایه کند.

Home
New Music
Playlist
Music Podcast
Back