اخبار موسیقی

روسیه یک موسیقیدان آمریکایی را به اتهام خرید و فروش مواد مخدر دستگیر کرد

روسیه یک موسیقیدان آمریکایی را به اتهام خرید و فروش مواد مخدر دستگیر کرد


مایکل تراویس لیک، موسیقی‌دان آمریکایی و چترباز سابق در مسکو به اتهام خرید و فروش مواد مخدر دستگیر شد.

منبع

Home
New Music
Playlist
Music Podcast
Back